Privat psykiatri: Styrk den nære psykiatri med akutklinikker

Altinget.dk 29.9.18

Stor ros til regeringen for nu endeligt at hive plasteret af såret. Det psykiatriske område har længe været et åbent sår, hvor mange patienter ikke oplever en tilstrækkelig behandling, et manglende samarbejde og for lidt forebyggende arbejde.

Konsekvensen er, at de ofte får det endnu værre af at komme ind i systemet, end de havde det, før de kom derind. Med udspillet bliver der nu lagt op til reelle ændringer på området. Ændringer, der skal løftes på flere niveauer og hos både offentlige og private aktører.

Forebyggelse frem for indlæggelse på røde papirer
De private aktører har erfaringer med målgruppen fra støtte tæt på eller i hjemmet, på bosteder og i behandlingssystemet. Og en ting er branchen enige om: Det handler om, hvordan man bruger pengene. Ikke altid hvor mange der er.

Derfor er det afgørende, at der kommer et langt større fokus på forebyggelse. Vi er nødt til at tage mange flere ting i opløbet - i stedet for gang på gang at være nødsaget til fx at indlægge patienter på røde papirer.

Som privat bo- og opholdssted tager vi over, hvor behandlingssystemets offentlige og private aktører slipper patienten. Vi giver patienten behandling i beskyttede rammer og hjælper patienten med at blive udsluset fra sygehuset og indsluset i civilsamfundet.

Behov for både kommunalt og regionalt akutberedskab
Denne proces kan tage længere eller kortere tid afhængigt af patientens sygdomsbillede. Der er forskel på patienterne. Men sikkert er det, at hvis de psykiatriske afdelinger ikke er der for patienten, når der opstår behov for det, bliver overgangen mellem sygehus og samfund blot endnu længere og endnu mere kompliceret.

Der er derfor behov for at se på akutberedskaberne på regionalt plan, men også se på mulighederne for etablering af akutberedskab på kommunalt plan for at kunne forebygge.

Så vi er meget positive over for regeringens fokus på, at de mest syge patienter kan få bedre og mere intensiv behandling. Blandt andet ved at styrke de regionale, akutte udrykningsteams i psykiatrien.

Udskrivning før tid og afvisninger i akutmodtagelse gør syge mere syge
Vi oplever som bo- og opholdssted, at særligt problemstillingen omkring patienternes for tidlige udskrivning er et kæmpe problem. Patienterne sendes retur, på trods af at de ikke er færdigbehandlet.

Ligeledes bliver patienterne afvist ved akutmodtagelsen, når de får det skidt, fordi der ikke er kapacitet til at modtage dem.

Dermed bliver de mere og mere syge. Og det resulterer desværre i, at vi ofte ser os nødsaget til at indlægge patienter på røde papirer på bagsædet af en politibil.

Akutberedskab vil aflaste politiet
Hvis alle regioner etablerer et psykiatrisk akutberedskab, der hele døgnet kan tage sig af borgere, der har behov for en ”her og nu-indsats” i forbindelse med en psykisk sygdom, så vil patienterne blive mødt på en helt anden måde.

Og vi vil i stedet for gang på gang at ende i ekstreme situationer kunne forebygge en lang række indlæggelser.

Ligeledes kan dette beredskab overtage nogle af de opgaver, politiet løser nu med opfølgning og medicinering efter en behandlingsdom eller anden pålagt indsats.

Psykiatrisk konsultation hos kommunen uden henvisning fra læge
Også på kommunalt niveau er der behov for en ”her-og-nu-indsats”. Vi tror på, at akutklinikker på kommunalt niveau, hvor alle borgere kan søge psykiatrisk konsultation uden henvisning fra praktiserende læge, vil kunne hjælpe denne gruppe patienter, inden de ender med indlæggelse på et psykiatrisk hospital.

Her vil borgeren kunne henvende sig uden for normal åbningstid og blive mødt af en faglighed, der kender de psykiatriske problemstillinger på en anden måde end den praktiserende læge.

Kommunale akutklinikker er en økonomisk effektiv løsning
Borgeren kan fanges langt tidligere ved blandt andet at få foretaget en indledende screening, der kan blive vurderet her-og-nu og eventuel opstart af et indledende forløb samme dag. Tidlig forebyggelse kommer både patienten og samfundet til gode.

Kommunale akutklinikker har ligeledes et lavt og effektivt omkostningsniveau, hvilket frigiver penge til de tungere opgaver i psykiatrien.

Lad os få det nære sundhedsvæsen ind i psykiatrien, vi tror på, at forebyggelse kan give mere kapacitet til et presset psykiatrisk område.