Vedtægter for Sundhed Danmark


§ 1 Foreningens navn

1.1 Foreningens navn er Sundhed Danmark

1.2 Foreningen kan derudover bruge ”Foreningen af danske sundhedsvirksomheder” i sin kommunikation

§ 2 Formål

2.1 Foreningen skal sikre, at private aktører på sundhedsområdet bliver en mere integreret del af et samlet sundhedsvæsen ved et tæt offentligt-privat samarbejde på tværs af alle niveauer.

2.2 Foreningen skal fremme lovgivning, rammevilkår og initiativer, der forbedrer mulighederne for at drive virksomhed, skal sikre dialog og samarbejde med beslutningstagere, offentlige myndigheder og andre interessenter og skal synliggøre foreningens interesser i forhold til pressen og øvrige medier.

2.3 Foreningen forhandler ydelser og vilkår på medlemmernes vegne i centrale forhandlinger med Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

2.4 Foreningen kan derudover, efter aftale med medlemmerne, indgå aftaler om fællesindkøb til branchen.

§ 3 Medlemmer

3.1 Medlemmer af foreningen er virksomheder, der opfylder følgende krav:

 • 3.1.1 Tilbyder sundhedsbehandling i et direkte forhold med en patient eller borger
 • 3.1.2 Arbejder i overensstemmelse med de af generalforsamlingen godkendte retningslinjer
 • 3.1.3 Ved indmeldelse i foreningen betaler kontingent for den resterende del af indeværende år og ikke har restance på kontingentet
 • 3.1.4 Er eller samtidig med optagelsen bliver medlem af Dansk Erhverv

3.2 Alle medlemmer skal til enhver tid leve op til eksisterende kvalitetsstandarder på deres respektive område(r)

3.3 Alle medlemmer skal til enhver tid tilrettelægge arbejdet i overensstemmelse med Sundhed Danmarks gældende branchestandarder på deres respektive område(r)

 • 3.3.1 Branchestandarderne fastsættes af bestyrelsen, og evalueres hvert tredje år

3.4 Begæring om medlemskab indgives til bestyrelsen. Bestyrelsen skal på førstkommende ordinære generalforsamling orientere om eventuelle afslag på optagelse i foreningen, som bestyrelsen måtte have afgivet i det forløbne år.

3.5 Medlemmerne er forpligtet til at meddele bestyrelsen enhver oplysning om forhold, som vil have betydning ved afgørelsen af deres optagelse respektive forbliven i foreningen. Bestyrelsen har med hensyn til sådanne oplysninger tavshedspligt.

 • 3.5.1 Medlemmerne er forpligtet til at meddele sekretariatet enhver oplysning om påbud eller påtale. Sekretariatet kan dele oplysningen med bestyrelsen. Sekretariatet og bestyrelsen har med hensyn til sådanne oplysninger tavshedspligt

3.6 Det er det enkelte medlems ansvar at sikre, at foreningen er i besiddelse af relevant og opdateret kontaktinformation på det enkelte medlem

§ 4 Ophør af medlemskab

4.1 Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsesformanden eller sekretariatet med mindst 6 måneders varsel. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

4.2 Medlemskabet ophører ved:

 • 4.2.1 Virksomhedens ophør
 • 4.2.2 Udmeldelse/ophør af medlemskab af Dansk Erhverv, idet udmeldelse af Dansk Erhverv tillige betragtes som udmeldelse af foreningen
 • 4.2.3 På grund af kontingentrestance, jf. § 9

4.3 Et medlem kan ekskluderes jf. §4.5, såfremt medlemmet modarbejder foreningens interesser, driver sin virksomhed i strid med de vedtagne retningslinjer i foreningen jf.§ 3.1.2, eller tilsidesætter sine forpligtelser i medfør af disse vedtægter

4.4 Et medlem kan ved grov eller gentagende afvigelse fra gældende lovgivning og retningslinjer jf. §3.2 eller Sundhed Danmarks branchestandarder jf. §3.3 ekskluderes jf. §4.5

4.5 Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen med almindeligt flertal. Det berørte medlem kan derefter inden for en måned fra bestyrelsens beslutning kræve spørgsmålet behandlet på en generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær), hvor beslutningen om eksklusion for at have virkning skal bekræftes med mindst 50 % af stemmerne blandt de tilstedeværende.

4.6 Udtrådte medlemmer og medlemmer, der er blevet ekskluderet, har intet krav på andel af foreningens formue.

§ 5 Bestyrelsen

5.1 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af op til 7 medlemmer inklusiv formanden og 2 næstformænd.

5.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og 2 næstformænd

5.3 Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. I ulige år afgår 3 af bestyrelsesmedlemmerne og i lige år afgår 4.

5.4 Bestyrelsen skal afspejle bredden af medlemmerne, således at der i bestyrelsen så vidt muligt er to medlemmer med en årlig bruttoomsætning på under 25 mio. kr. Ønsker medlemmet at kunne opstille i denne gruppe, skal det registreres ifm. indberetningen af bruttoomsætning jf. §9, stk. 3. Såfremt der ikke kan opstilles kandidater i disse gruppe overgår pladsen/pladserne til almindelig besættelse.

5.5 De kandidater, der ikke opnår valg jf. §7, stk. 13, bliver suppleanter til bestyrelsen. Ved forfald i bestyrelsen tiltræder suppleanterne i den rækkefølge, de har fået efter afstemningen.

5.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede, heriblandt formanden eller en af næstformændene.

5.7 Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed, idet formandens eller, i dennes fravær, ved en af næstformændenes stemmer er afgørende i tilfælde af stemmelighed. Hvis begge næstformænd stemmer, har stemmerne alene afgørende betydning, såfremt næstformændene er enige, i modsatte tilfælde skal beslutningen udskydes.

5.8 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

5.9 Bestyrelsen er berettiget til at afgive responsa til medlemmer, domstole, advokater og andre, der ønsker dens udtalelse om, hvorvidt et givet forhold er stemmende med retningslinjerne for branchen eller foreningen.

5.10 Såfremt bestyrelsen eller en af bestyrelsen udpeget forhandlingsdelegation forhandler ydelser og vilkår på vegne af medlemmerne, og forhandlingsresultatet medfører en væsentlig ændring af vilkår for levering af ydelser eller en væsentlig og betydende ændring af tarifferne, kan 1/3 af bestyrelsens medlemmer begære forslaget sendt til afstemning blandt medlemmerne. Sekretariatet skal i det tilfælde uden ugrundet ophold foranstalte en afstemning om forhandlingsresultatet, der skal være afsluttet inden for to døgn efter iværksættelsen af afstemningen. Godkendelse af forhandlingsresultatet kræver, at mindst halvdelen af foreningens samlede antal stemmer deltager i afstemningen, og kræver et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer i henhold til § 8.2. Afstemningen kan finde sted elektronisk eller på et i forvejen planlagt møde i foreningen.

§ 6 Direktion

6.1 Bestyrelsen kan antage en branchedirektør/branchechef med ansvar for foreningens daglige virke samt ledelse af foreningens sekretariat.

6.2 Branchedirektøren/branchechefen repræsenterer på vegne af bestyrelsen foreningen udadtil i henhold til bestyrelsens overordnede retningslinjer for foreningens drift og virke.

§ 7 Generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

7.2 Generalforsamlingen afholdes årligt inden 1. juli

7.3 Generalforsamlingen varsles senest 1. marts.

7.4 Generalforsamlingen indkaldes med minimum tre ugers varsel ved e-mail til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsorden.

7.5 Alle medlemmer kan stille forslag til Generalforsamlingen. Deadline for indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på mødet er 14 dage inden afholdelse.

7.6 Endelig dagsorden udsendes med vedlæggelse af de indkomne forslag senest 10 dage inden afholdelse.

7.7 Generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende dagsorden:

 • 7.7.1 Formalia; herunder valg af dirigent
 • 7.7.2 Formandens beretning
 • 7.7.3 Godkendelse af årsregnskab
 • 7.7.4 Fastlæggelse af kontingent
 • 7.7.5 Fremlæggelse af budget til orientering
 • 7.7.6 Behandling af indkomne forslag
 • 7.7.7 Valg af bestyrelse
 • 7.7.8 Valg af intern revisor eller en statsautoriseret/registreret revisor
 • 7.7.9 Nedsættelse af udvalg
 • 7.7.10 Eventuelt

7.8 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller skal indkaldes, når mindst 1/3 af de kontingentbærende stemmer i foreningen indgiver skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af dagsorden.

7.9 Når kravet om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet, skal indkaldelsen til denne udsendes inden 14 dage derefter, og generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter indkaldelsen.

7.10 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, hvis mindst ½ af stemmerne er repræsenteret. Er dette ikke tilfældet, indkaldes straks – dog minimum med 7 dages varsel - til ny generalforsamling med samme dagsorden, der afholdes senest seks uger senere. Den nye generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af repræsenterede stemmer.

7.11 Beslutninger træffes med almindeligt flertal blandt de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

7.12 Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre et medlem på generalforsamlingen kræver skriftlig afstemning. Ved skriftlig afstemning afgør dirigenten alle spørgsmål om den praktiske gennemførelse af afstemningen.

7.13 Ved valg til bestyrelsen, jf. § 5, stk. 4 skal der på stemmesedlen angives navnene på de kandidater, som man ønsker valgt. Antallet af kandidater på stemmesedlen skal svare præcis til det antal bestyrelsesmedlemmer, der er på valg.

Hver kandidat får det antal stemmer, som den stemmeberettigede er tildelt efter § 8.2. Det samlede antal stemmer, som den stemmeberetti-gede er tildelt efter § 8, stk. 2 påføres stemmesedlen. Antallet af stemmer gives til hvert navn på listen.

Stemmeoptællingen sker således, at først optælles alle stemmer og kan-didaterne rangeres, så den kandidat, der har fået flest stemmer er øverst og den med færrest til sidst. I det tilfælde at bestyrelsen ikke afspejler sammensætningen efter § 5, stk. 4, skal den eller de ledige bestyrelsespo-ster først besættes af det eller de medlemmer, der har flest stemmer inden for den pågældende gruppe.

Herefter vælges resten af bestyrelsen efter, hvilken kandidat der har fået flest stemmer.

Ved stemmelighed foretages lodtrækning. Dog er fredsvalg muligt, hvis antallet af kandidater svarer til antallet af ledige pladser

7.14 Det er et krav, at medlemmet er til stede på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling for at kunne afgive sine stemmer.

§ 8 Møde- og stemmeret

8.1 Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har adgang til generalforsamlingen

8.2 Medlemmerne tildeles stemmer i forhold til det forudgående kalenderårs indbetalte kontingent, hvor der tildeles en stemme for hver påbegyndte 10.000,- kr. der indbetales i kontingent.

8.3 Medlemmer indmeldt i perioden 1. januar og indtil den ordinære generalforsamling har fundet sted, har ikke stemmeret på den ordinære generalforsamling eller evt. ekstraordinære generalforsamlinger, der måtte udspringe af den ordinære generalforsamling.

8.4 Et medlem kan på generalforsamlingen kun være repræsenteret ved den administrerende direktør, medmindre denne senest inden mødets start har givet fuldmagt til en medarbejder i virksomheden.

8.5 Stemmeret fortabes af medlemmer, der inden afholdelse af generalforsamlingen ikke har betalt skyldigt kontingent til foreningen

§ 9 Kontingent

9.1 Det årlige kontingent fastsættes af bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen.

9.2 På den baggrund opkræves det årlige kontingent primo januar, og dækker det kommende års medlemskab.

9.3 Det årlige kontingent beregnes ud fra den samlede bruttoomsætningen af det seneste revideret årsregnskab, som medlemmerne er forpligtet til at fremsende til foreningen

9.4 Ved for sen betaling kan der opkræves morarenter efter renteloven.

§ 10 Økonomi

10.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

10.2 Foreningens årsregnskab revideres af en intern revisor eller af en statsautoriseret revisor/registreret revisor, som er valgt på generalforsamlingen.

10.3 Foreningen tegnes af formanden, branchedirektøren/branchechefen eller de to næstformænd i forening.

10.4 Ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom eller ved andre for foreningen ekstraordinære og væsentlige økonomiske dispositioner tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

10.5 Bestyrelsen kan skriftlig meddele prokura.

10.6 Foreningens aktiver tilhører foreningen som juridisk person, og den hæfter som sådan for opfyldelsen af sine forpligtelser.

10.7 Hverken bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer af foreningen hæfter for foreningen, ligesom hverken bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer af foreningen har nogen ejendomsret over noget foreningen tilhørende.

§ 11 Vedtægtsændringer

11.1 Ændringer i disse vedtægter kan kun ske med 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

§ 12 Opløsning af foreningen

12.1 Beslutning om foreningens opløsning kan alene træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens samlede antal stemmer er repræsenterede og kræver da et flertal på mindst 2/3 blandt de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer. Beslutningen skal godkendes på to på hinanden følgende generalforsamlinger med seks ugers mellemrum.

12.2 I tilfælde af opløsning deles foreningens formue forholdsmæssigt efter medlemmets sidste kontingenttilsvar.

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. maj 2009. Ændret på:

 • den ordinære generalforsamling den 20. marts 2013,
 • den ordinære generalforsamling den 19. marts 2014.
 • den ordinære generalforsamling den 30. marts 2016
 • den ordinære generalforsamling den 30. marts 2017
 • den ordinære generalforsamling den 8. juni 2020
 • den ordinære generalforsamling den 6. maj 2022
 • den ekstraordinære generalforsamling den 26. januar 2023
 • den ordinære generalforsamling den 27. april 2023